Of bel 06-46330527

Algemene voorwaarden

Versie van 22 september 2009 KvK nr.: 09197124 p. 1 van 3
ALGEMENE VOORWAARDEN
Artikel 1: Definities
Opdrachtgever: bedrijf, dat een opdracht heeft gegeven aan InOverleg.
Opdrachtnemer: dient gelezen te worden als InOverleg.
Artikel 2: Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen InOverleg en
opdrachtgever, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk is afgeweken.
Artikel 3: Offerte
Een door InOverleg gemaakte offerte is geldig gedurende 30 dagen vanaf dagtekening, tenzij
anders aangegeven. InOverleg is slechts aan de offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan
door de opdrachtgever door hem schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. De in de offerte
vermelde prijzen zijn exclusief BTW en reiskosten, tenzij anders aangegeven.
Artikel 4: Overeengekomen werkzaamheden
De werkzaamheden geschieden tijdens gangbare kantooruren, tenzij anders is overeengekomen.
Artikel 5: Beëindiging van de overeenkomst
5.1 De vorderingen van InOverleg op de opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de
volgende gevallen:
a. indien na het sluiten van de overeenkomst aan InOverleg omstandigheden ter
kennis komen die InOverleg goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever
niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
b. indien InOverleg de opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd
heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel
onvoldoende is. In de genoemde gevallen is InOverleg bevoegd de verdere
uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de
overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van InOverleg
schadevergoeding te vorderen.
5.2 Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materiaal
waarvan InOverleg zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te
bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk
dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de
overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is InOverleg bevoegd de
overeenkomst te ontbinden.
Artikel 6: Prijsverhoging
6.1 Indien InOverleg met de opdrachtgever een bepaalde prijs overeenkomt, is InOverleg
niettemin gerechtigd bepaalde prijsverhogingen aan de opdrachtgever in rekening te
brengen. Dit geldt niet voor kosten, waarvan InOverleg redelijkerwijs had kunnen weten
of behoorde te weten dat juist op dat moment die verhoging zou worden doorgevoerd.
6.2 Indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de opdrachtgever het
recht de overeenkomst te ontbinden, voor het gedeelte dat nog niet is nagekomen
door InOverleg.
Artikel 7: Betaling
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 15 dagen na factuurdatum, door overschrijving van
het verschuldigde bedrag naar het in de factuur vermelde rekeningnummer.
Na het verstrijken van 15 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in verzuim; de
opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een
rente verschuldigd van 1% per maand.
7.2 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de opdrachtgever
zullen de verplichtingen van de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn.
7.3 Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
7.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de
eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare
facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever, dat de voldoening
betrekking heeft op een latere factuur.
Versie van 22 september 2009 KvK nr.: 09197124 p. 2 van 3
Artikel 8: Incassokosten
8.1 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer
van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening
buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is de opdrachtgever
verschuldigd:
" over de eerste € 3.000,-: 15% over het factuurbedrag, met een minimum van € 120,-;
" over het meerdere tot € 6.000,-: 10%;
" over het meerdere tot € 15.000,-: 8%;
" over het meerdere tot € 60.000,-: 5%;
" over het meerdere 3%.
Indien InOverleg aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, komen ook deze voor
vergoeding in aanmerking.
8.2 De opdrachtgever is tegenover InOverleg de door InOverleg gemaakte gerechtelijk
kosten verschuldigd in alle instanties, tenzij deze onredelijk hoog zijn. Dit geldt alleen
indien InOverleg en de opdrachtgever met betrekking tot een overeenkomst waarop
deze algemene voorwaarden van toepassing zijn een gerechtelijke procedure voeren en
een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat waarbij de opdrachtgever volledig
of in overwegende mate in het ongelijk wordt gesteld.
Artikel 9: Aansprakelijkheid
9.1 InOverleg is tegenover de opdrachtgever uitsluitend op de volgende wijze aansprakelijk:
a. voor schade als gevolg van gebreken in geleverde zaken geldt uitsluitend de
aansprakelijkheid voor een periode van 30 dagen met een maximum van 60
dagen na afronding van het project bij schriftelijke melding bij InOverleg;
b. InOverleg is aansprakelijk als schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld
van InOverleg of haar medewerk(st)ers;
c. overigens is de aansprakelijkheid van InOverleg beperkt tot het bedrag van de
door de verzekering gedane uitkering, voor zover deze aansprakelijkheid door
zijn verzekering wordt gedekt;
d. indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering
overgaat, is de aansprakelijkheid van InOverleg ter zake van bijkomende
dienstverlening beperkt tot de factuurwaarde van de desbetreffende opdracht.
Indien het een opdracht betreft, waarbij een reeks opdrachten is gegeven, of
een periodiek terugkerende opdracht, dan wordt bedoeld de factuurwaarde
voor één opdracht of één periode.
Artikel 10: Garantie
Bij langdurige ziekte van een medewerk(st)er van InOverleg zal InOverleg al het mogelijke
binnen haar bereik doen om voor vervanging te zorgen. Mocht geschikte vervanging uitblijven,
dan kan de opdrachtgever na overleg met InOverleg de overeenkomst met in achtneming van
een opzegtermijn van twee weken beëindigen.
Artikel 11: Overmacht
11.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis
verhinderen, en die niet aan InOverleg zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en
voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk
bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van InOverleg,
wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van InOverleg; een algemeen gebrek
aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de
overeengekomen prestatie, benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij
toeleveranciers of andere derden waarvan InOverleg afhankelijk is en algemene
vervoersproblemen.
11.2 InOverleg heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid
die (verdere) nakoming verhindert intreedt nadat InOverleg haar verbintenis had moeten
nakomen.
11.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van InOverleg
opgeschort.
Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door
InOverleg niet mogelijk is langer duurt dan 90 dagen zijn beide partijen bevoegd de
overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot
schadevergoeding bestaat.
11.4 Indien InOverleg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen,
is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is
de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk
contract.
Versie van 22 september 2009 KvK nr.: 09197124 p. 3 van 3
Artikel 12: Geheimhouding
12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij
in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit
voorvloeit uit de aard van de informatie
12.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, gebruiker
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter
aangewezen derden mede te verstrekken, en gebruiker zich ter zake niet kan beroepen op
een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van
verschoning, dan is gebruiker niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling
en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van
enige schade, hierdoor ontstaan.
Artikel 13: Geschilbeslechting
In afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter zal elk
geschil tussen opdrachtgever en InOverleg, in geval de Rechtbank bevoegd is, worden beslecht
door de Rechtbank. InOverleg blijft echter bevoegd de opdrachtgever te dagvaarden voor de
volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.
Artikel 14: Toepasselijk recht
Op elke overeenkomst tussen InOverleg en de opdrachtgever is Nederlands recht van
toepassing.
Artikel 15: Wijzigen van de voorwaarden
InOverleg is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden
in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. InOverleg zal de gewijzigde
voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever ter beschikking stellen. Indien geen tijdstip van
inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen tegenover de opdrachtgever in werking zodra
hem de wijziging is medegedeeld

Download Algemene voorwaarden